AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Kolejny sukces naszej kancelarii!

Reprezentując jednego z naszych Klientów wygraliśmy spór sądowy w sprawie odmowy zwrotu 50% odsetek od nieterminowej wpłaty podatku u źródła.

Spółka, wypłacając dywidendę nierezydentowi, przekroczyła próg 2 mln zł. Pomimo spełnienia warunków do zastosowania zwolnienia, Spółka przeoczyła termin na złożenie WH-OSC i w konsekwencji odprowadziła podatek od nadwyżki ponad 2 mln złwraz z odsetkami – w stawce preferencyjnej – 50% – co ważne podkreślania – sytuacja miała miejsce przed terminem złożenia CIT-10Z. Natomiast, z uwagi na „sugestie” organu, które pojawiły się w trakcie procedowania wniosku o zwrot WHT, dokonano również zapłaty pozostałych podstawowych odsetek. Następnie Spółka złożyła do LUS w Lublinie wniosek o zwrot odsetek – w wysokości 50% kwoty, podkreślając możliwość zastosowania art. 56a Ordynacji podatkowej.

Zarówno Naczelnik LUS jak i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej odmówili Spółce prawa do zwrotu 50% odsetek wskazując, że art. 56a Ordynacji podatkowej może mieć zastosowanie jedynie w przypadku złożenia korekty deklaracji podatkowej.

Stanowisko organu I i II instancji prowadziło do wniosku, że płatnik, który naprawi swój błąd jeszcze przed terminem do złożenia deklaracji podatkowej (tutaj CIT-10Z) zostanie dodatkowo ukarany 100% stawką odsetek za zwłokę, ponieważ nie złożył korekty deklaracji. Wydaje nam się jednak, że absurdalne byłoby złożenie deklaracji CIT-10Z w połowie roku i następnie „sztucznie” korekty, aby tylko zrealizować literalne brzmienie przepisu Ordynacji podatkowej.

Z naszą argumentacją zgodził się WSA w Lublinie, który wyrokiem z 14.06.2024 r. o sygn. akt I SA/Lu 166/24 uchylił decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie w sprawie odmowy zwrotu odsetek od nieterminowej wpłaty podatku u źródła. Czekamy na uzasadnienie i – ewentualnie – skargę złożoną przez DIAS w Lublinie. 

Nie ukrywamy zadowolenia z rozstrzygnięcia. Wyrok ten w naszej ocenie będzie kreował linię orzeczniczą w zakresie możliwości zastosowania preferencyjnej stawki odsetek w sytuacji, gdy zaległość zostanie uregulowana przed obowiązkiem złożenia deklaracji, co – mamy nadzieję – da podatnikom i płatnikom możliwość odzyskania nadpłat.